Zpracování osobních údajů GDPR

Dne 25. května 2018 začala platit nová pravidla ochrany osobních údajů. V účinnost vstoupilo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR. 

1. Souhlas
Společnosti ON CLINIC, s.r.o. se sídlem Olivova 948/6, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 25668536, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59640 (dále jen „Správce“) udělujete souhlas, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

•  jméno a příjmení
•  adresa
•  rodné číslo
•  telefonní číslo
•  e-mail

2. Doba uchovávání
Jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem komunikace ohledně termínu vyšetření, k napsání lékařské zprávy, vypsání receptu v případě potřeby, nebo výměnného listu pro jiného lékaře. Správce je povinen ​řídit se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, který mu nařizuje vedení této dokumentace a vyhláškou č. 98/2012 Sb., která mu ukládá dobu uložení zdravotnické dokumentace po dobu 10 let od posledního poskytnutí zdravotních služeb.

3.  Zpracovatel
Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem. Lékaři, naši zaměstnanci a smluvní partneři, kteří přijdou do kontaktu s Vašimi údaji, jsou zákonem vázání k ochraně těchto osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Svými podpisy se zavázali k dodržování tohoto zákona.

4. Vaše práva
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

•  vzít souhlas kdykoliv zpět,
•  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
•  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
•  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů s výjimkou údajů, které jsme povinni v souladu s příslušným zákonem zaznamenávat v souvislosti s Vaším ošetřením,
•  na přenositelnost údajů s výjimkou údajů, které jsme povinni v souladu s příslušným zákonem zaznamenávat v souvislosti s Vaším ošetřením,
•  podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo se obrátit na soud.

5. Kontakt
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

ON CLINIC, s.r.o.
Olivova 948/6
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česká republika

info@onclinic.cz